Regulamin Konkursu „Wakacje ze Sport Definition”

Single
Sport Definition Autor
SportDefinition
Views 1477 odsłon 10 lipca 2019

Poniżej publikujemy pełną treść regulaminu konkursu „Wakacje ze Sport Definition”.
Zasady są bardzo proste:
– wejdź na https://www.facebook.com/SportDefinition/
– wyszukaj post z informacją o konkursie
– w komentarzu umieść zdjęcie z wakacji razem z produktem Sport Definition

Autor najlepszego i najbardziej orginalnego zdjęcia, wygra duże opakowanie (2270g) naszego najlepszego białka That’s the Whey.

 

REGULAMIN KONKURSU „Wakacje ze Sport Definition”

§ 1. Postanowienia Ogólne.

 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest BODYPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, adres siedziby: 32 – 500 Chrzanów, ul. Partyzantów 11D, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667930, NIP: 6282269471, REGON: 367236280.
 2. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem Facebook.
 3. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora oraz uczestników (zwanych dalej „Uczestnikami”), reguluje zasady i warunku uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem
 7. Zgodnie z wymogami serwisu Facebook i „Regulaminem usługi Strony na Facebooku”, Organizator informuje, że:
  1) serwis Facebook nie ponosi wobec Uczestników żadnej odpowiedzialności w związku z Konkursem – odpowiedzialność tę ponosi Organizator;
  2) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

§2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w niniejszym Regulaminie. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora.
 3. Konkurs trwa od dnia 10 lipca 2019 do dnia 31 sierpnia 2019 r. do godziny 23:59. Zgłoszenia dokonane przed rozpoczęciem bądź po zakończeniu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
 4. Zgłoszenia swojego uczestnictwa i udział w Konkursie następuje poprzez:
  1) polubienie profilu Sport Definition na portalu Facebook
  (adres: https://www.facebook.com/SportDefinition/ )
  2) opublikowanie fotografii przez Uczestnika na profilu Sport Definition pod postem (wpisem) zawierającym ogłoszenie o konkursie, przedstawiającej dowolny produkt marki Sport Definition z widoczną nazwą i logotypem marki w scenerii wakacyjnej.
 5. Zgłoszenie może nastąpić wyłącznie w sposób opisany w ust. 4 powyżej. Wszelkie zgłoszenia dokonywane w jakikolwiek inny sposób nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
 6. Fotografia (zdjęcie) stanowiące zgłoszenie nie może naruszać praw osób trzecich. W szczególności Uczestnik dokonując zgłoszenia oświadcza, że posiada pełnię majątkowych praw autorskich do zdjęcia, a także, iż zdjęcie to nie zawiera i nie narusza wizerunku osób trzecich.
 7. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku dokonania więcej niż 1 zgłoszenia (o którym mowa w ust. 5 powyżej) przez jednego Uczestnika, ocenie Komisji podlega wyłącznie zgłoszenie (zdjęcie) opublikowane jako pierwsze.
 9. Uczestnik może wycofać swoje zgłoszenie (swój udział) z Konkursu. W tym celu należy usunąć swoje zgłoszenie. Usunięte zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przez Organizatora przy rozstrzygnięciu Konkursu.
 10. Wymagania techniczne dla uczestnictwa w konkursie to: posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową lub aplikacją umożliwiającą dostęp do portalu Facebook, a także posiadanie zarejestrowanego profilu użytkownika na portalu Facebook.

§ 3. Przebieg Konkursu.

 1. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja konkursowa wybierze 1 (słownie: jedno) zdjęcie, które jej zdaniem jest najbardziej: oryginalne.
 2. Decyzja w przedmiocie wyboru Laureata podejmowana jest przez Komisję konkursową, która składa się z 3 osób wskazanych przez Organizatora.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 10.09.2019 poprzez opublikowanie imienia i nazwiska lub oznaczenie profilu Laureata w publikacji na profilu Sport Definition na Facebook. Komentarz będzie zawierał wezwanie do Laureatów do skontaktowania się z Organizatorem w podany przez organizatora sposób.
 4. W przypadku braku kontaktu ze strony Laureata lub niepodania przez niego niezbędnych danych do przekazania nagrody w terminie 7 dni od opublikowania informacji o wyłonieniu Laureata (§ 3 ust. 3 Regulaminu), Organizator wyśle wiadomość prywatną do Laureata w celu potwierdzenia woli przyjęcia nagrody i podania danych niezbędnych do przekazania nagrody, z wyznaczeniem dodatkowego terminu 7 dni. W razie braku odpowiedzi lub upływu powyższego terminu jak również w razie odmowy przyjęcia nagrody, nagroda nie jest wydawana i pozostaje do dyspozycji Organizatora. W takim wypadku Organizator może przyznać tę nagrodę innemu Uczestnikowi, który w ocenie komisji konkursowej zasłużył na kolejno najwyższe, nienagrodzone dotychczas miejsce w Konkursie.
 5. Niezależnie od powyższego Organizator może w każdym czasie zadecydować o przedłużeniu bądź skróceniu czasu trwania konkursu lub o powtórzeniu Konkursu w całości, a Uczestnikom nie będzie z tego tytułu przysługiwać prawo do jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi. Nie dotyczy to Uczestników w stosunku do których Organizator ogłosił, że zostali oni Laureatami.

§ 4. Nagrody konkursowe.

 1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodą dla Laureata jest suplement diety: That’s the Whey 2,27 kg.
 3. Laureat nie jest uprawniony do żądania przekazania nagrody na rzecz osób trzecich, jak również nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody, a w tym do żądania zapłaty na jego rzecz jakiejkolwiek kwoty pieniężnej.

§ 5. Prawa autorskie.

 1. Z chwilą dokonania zgłoszenia swojego udziału w Konkursie Uczestnik wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do fotografii (zdjęcia) stanowiącego zgłoszenie konkursowe.
 2. Przeniesienie przez Uczestnika praw autorskich do ww. fotografii na Organizatora następuje z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu (§ 2 ust. 4 Regulaminu). Wycofanie zgłoszenia (§ 2 ust. 9 Regulaminu) pozostaje bez wpływu na skuteczność przeniesienia praw autorskich.
 3. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje bez ograniczeń co do czasu i terytorium, w zakresie korzystania i rozporządzania nimi, na wszystkich znanych polach eksploatacji. W szczególności Organizator upoważniony będzie do wykorzystania fotografii do celów promocyjnych i reklamy, a w tym poprzez umieszczenie fotografii w mediach społecznościowych, m.in. na portalu Facebook lub Instagram.
 4. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek fotografii, w tym również do wykorzystywania go w części lub w całości oraz łączenia z innymi utworami.
 5. Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych względem Organizatora z tytułu przeniesienia praw autorskich do fotografii.
 6. W przypadku, w którym fotografia zawierać będzie wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na jego nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora oraz podmioty gospodarczo z nim powiązane w sposób i w celu, o którym mowa w ust. 3.

§ 6. Dane osobowe.

 1. Akceptując treść Regulaminu i biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych Organizatorowi tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wizerunek, w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Konkursie oraz umożliwienia Organizatorowi realizację uprawnień, o których mowa w Regulaminie.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych dalej zwane Rozporządzeniem lub RODO) Organizator informuje Uczestników:
  1) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest spółka: BODYPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, adres siedziby: 32 – 500 Chrzanów, ul. Partyzantów 11D, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667930, NIP: 6282269471, REGON: 367236280.
  2) w sprawie danych osobowych Uczestnik może się kontaktować się pod adresem mailowym marta.mrozik@bodypak.pl.
  3) dane osobowe Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, dane kontaktowe, wizerunek, będą przetwarzane wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, a także dla celów marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie..
  4) Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne niemniej niezbędne do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie, w związku z dobrowolnym uczestnictwem Uczestnika w Konkursie, tj.:
  a. uczestnictwa w Konkursie, w tym kontaktowanie się z Uczestnikiem w związku z realizacją Konkursu, wyłonieniem zwycięzcy (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia),
  b. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  c. dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);
  d. archiwizowanie dokumentacji związanej z Konkursem tj. formularzy zgłoszeniowych, dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
  e. realizacji ciążących na Organizatorze obowiązków wynikających z przepisów prawa zwłaszcza podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
  f. prowadzenia działań administracyjnych przez Organizatora, w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);
  g. do zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Organizatora na szkodę, (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  5) Organizator jako Administrator danych osobowych Uczestnika informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych powyżej, mogą być udostępniane innym podmiotom:
  a. podmiotom, z którymi Organizator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, kadrowo – płacowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie.
  b. dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych,
  c. organom państwowym lub innym podmiotom, upoważnionych na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP).
  6) Organizator jako Administrator danych osobowych Uczestnika informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w Regulaminie powyżej, przy czym:
  a. dane podane przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z organizowanym Konkursem,
  b. dokumenty rozliczeniowe – do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej,
  c. dokumenty związane z reklamacjami i skargami – do czas upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych,
  d. w celu prowadzenia działań marketingowych dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora lub do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7) Organizator jako Administrator danych osobowych Uczestnika informuje, że Uczestnikowi przysługują następujące prawa do:
  a. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
  b. usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;
  c. przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia
  d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia;
  8) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów Rozporządzenia;
  9) dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) r. o ochronie danych osobowych.

§7. Reklamacje.

 1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników w formie pisemnej, na adres Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Termin, o którym mowa w ust. 1 uważa się za zachowany pod warunkiem wpływu reklamacji do Organizatora przed jego upływem.
 2. Reklamacja powinna zawierać określenie działania lub zaniechania powodującego naruszenie Regulaminu, a także uzasadnienie.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni licząc od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
 5. Reklamacje niepodpisane, a także nie zawierające danych osoby, która zgłasza reklamację (identyfikujących Uczestnika) lub nie zawierające danych kontaktowych (adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej) pozostawione zostaną bez rozpoznania.
 6. Bez rozpoznania pozostaną również reklamacje oczywiście niezasadne, a także takie, które nie zawierają elementów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§8. Obowiązki podatkowe.

 1. W ewentualnych kwestiach podatkowych związanych z Nagrodami oraz organizacją Konkursu pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa powszechnego.
 2. Nagroda zostanie wydana (przekazana) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. nr 80, poz. 350 z późn. zm).
 3. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, Organizator zobowiązuje się do pokrycia zobowiązania podatkowego nagrodzonego Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Płatnikiem podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest Organizator.

§9. Odpowiedzialność odszkodowawcza.

Organizator uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania od Uczestnika w przypadku wyrządzenia przez niego szkody spowodowanej naruszeniem postanowień Regulaminu lub przepisów prawa powszechnego. W szczególności w przypadku, w którym osoby trzecie zgłosiłyby Organizatorowi roszczenia z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub wizerunku.

§10. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin podlega przepisom prawa Polskiego, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Konkursu jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie www.sportdefinition.eu
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te będą służyły jedynie doprecyzowaniu zasad Konkursu bądź usunięcia ewentualnych niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników, którzy zgłosili już swój udział w Konkursie.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników poprzez zamieszczenie zmienionej treści Regulaminu na Stronie internetowej, o której mowa w § 10 ust. 2.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu i jego wyników w całości lub części w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestników lub osoby trzecie postanowień Regulaminu, praw osób trzecich lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 7. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2019.

Aktualności Więcej